REMAKE ME UP – Electronic literature workshop

 • Human to machine to human to machine ... ?
 • Fragmenty
 • Fraktály
 • I Am Sick Of Symbols
 • Báseň těchto dnů z našeho pohraničí
 • Nim Chimpsky versus Stephen Hawking (němý dialog)
 • Stochastische Musik
 • Hamlet v kódech
 • Umberto Eco vs. Oulipo
 • Pod a mezi
 • Slovní mrak Domu umění mesta Brna
 • qr witkin

Human to machine to human to machine ... ?


Jiří Psotka, Adéla Kaderová
Název je odvozen od tzv. "text to speech" aplikací, tj. aplikací, které dokáží daný text přečíst hlasem více či méně podobným lidskému.


Dílo lze rozdělit na dvě složky: textově vizuální a zvukovou. V textově – vizuální byla sesbírána klíčová slova k tématu elektronické literatury a s jejich pomocí vygenerována počítačová poezie. Následně byla přečtena počítačem a vizuálně iterpretována lidskými ústy.


Ve zvukové složce byl skrz syntetizátor s předprogramovanými zvuky vytvořen člověkem podklad a ten následně opět interpretován skrz počítač.


Hlavní myšlenkou je poukázat na možnosti propojení a záměny člověka a počítače v procesu audiovizuální tvorby.Vygenerovaná poezie v textuSampled PlatformHypermedia visualizes the software of literary genre's media.


Listen!


Letters analyzes the hypertext of sampled internet.Cybertext digitalizes ASCII's look.


Multimedia remixes kinetic flash.


Frequency immerses literal art.


Oh, no!ASCII's ObjectHypermedia analyzes synthesized media.


Forget it!


Multimedia synthesizes the sound of contextual object.


Computer digitalizes digital electronic literature.Stop!


Ah, but!!


Frequency makes visual internet.


Literary genre visualizes audiovisual platform.Conceptual HypertextStop!


Oh, no!


Computer combines literary genre's hypertext.


Binary code remakes the art of literal media.Interactivity flows sampled electronic literature.


Words remixes synthesized hardware.


Cybertext mediates hypermedia's internet.


ASCII's sound!Hypermedia's PlatformCybertext synthesizes the fractal of binary code's object.


Sequence makes digital look.


Hypermedia mediates the flash of kinetic hypertext.Literary genre flows letters' software .


Help!


Frequency analyzes visual hardware.


Words synthesizes the electronic literature of literal internet.Fragmenty Ivana Blatného


Ivana Herzigová


"Jsem jenom básník jednoho jazyka, ale miluji cizojazyčné vložky" takto se básník Ivan Blatný charakterizuje v jedné ze svých exilových básní. V této etapě života, kdy Blatný pobýval v anglickém Ipswitchi, je pro jeho tvorbu typické využívání cizojazyčných pasáží v českých básních. Blatný zde používá angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, slovenštinu nebo i latinu, ale základ básně vždy tvoří čeština. Toto mísení prvků různých jazyků se pak nazývá makarónská poezie, která však existovala již dlouho před Blatným. Pro ty, kdo znají alespoň kusé základy jednotlivých jazyků, Blatného básně dostávají novou dimenzi a verše v nich mohou vyvolat různé literární asociace. Blatný tak "provětral" českou poezii a jistým způsobem ho lze považovat za novátora v této oblasti poezie.


Dílo s názvem "Fragmenty" vzniklo na základě sbírky Pomocná škola Bixley. Hlavním cílem bylo ukázat na některé verše Blatného básní, které využívají povětšinou mísení více jak 2 cizích jazyků najednou a poukazují na to, jak čeština dokáže tvořit rovnoprávného partnera s jazyky ostatními. Aby bylo možné si verše přečíst, stačí se jimi proklikat přes fotografii Ivana Blatného od Jerryho Bauera.


Fraktály 101


David Šmehlík, Tereza Čechová, Jakub Mikuláš


Nedokončená interaktivní nelineárně-edukativní aplikace o fraktálech a ve formě fraktálu samého, která ve své (idealní) finální podobě poskytuje radost z objevovaní nového multi-mediálního obsahu, jelikož uživatel netuší, kde přesně narazí na další živou tečku.

I am sick of symbols


Soňa Borodáčová, Kristína Kliská


Fotografia : Richard Avedon


Báseň: Fernando Pessoa


V našej práci ide o akési asociatívne spojenie básne Fernanda Pessou a portrétu človeka. Teda je to remake textu s fotografiou. Každá časť básne nám asociuje akoby istú časť tváre. V poradí ako človek kliká na jednotlivé časti fotky-fotka sa odhaľuje a na pravej strane sa začína písať text básne, ktorý je jej priradený. Poradie klikania na fotku nám určuje poradie veršov a to ako bude báseň v konečnom dôsledku vyskladaná. Človek svojím náhodným správaním môže teda meniť pôvodný význam tejto básne. Cieľom bolo ukázať, že napriek tomu, že je táto báseň lineárna jej časti dokážu fungovať osobitne a ovplyvňovať sa navzájom stále v nových významoch. Na konci sa zobrazí celá fotka a aj celý text a názov remak-u.

Báseň těchto dnů z našeho pohraničí


Jaroslav Točík
V mé práci jsem využil báseň mého dědečka s názvem "Báseň těchto dnů z našeho pohraničí". Původní báseň pochází ze 7. října 1959, dne kdy byla sovětskou sondou Luna 3 poprvé vyfotografována odvrácená strana Měsíce. Pojednává o utopických snech tehdejšího lidstva, zaslepeného rychlým vývojem technologií.


Reaguje na touhu po boření fyzických a časových bariér (lety do vesmíru) paradoxně doprovázených budováním bariér geografických (Železná opona) a opomíjením vážných sociálních problémů. Text básně jsem pro své potřeby nijak neupravoval a použil jsem ho v původním znění. Z této básně jsem vytvořil multimediální digitální báseň, využívající prvky kinetické poezie a vizuální poezie. Text je doplněn barevnými pohybujícími se částicemi, které podle objevujících se veršů mění svůj počet i barevnost. Celá animace je doprovázena hudbou projektu Aya Marka.


Nim Chimpsky versus Stephen Hawking (němý dialog)


Daniel Maťátko


Co odlišuje člověka a šimpanze? Především je to schopnost abstraktně myslet, skládat slova do smysluplných celků, artikulovat.


Co když je ale všechno jinak? A co když ne?


Interaktivní hříčka, která může vyvolat otázky a která má ambici probudit skrytého šimpanze uvnitř každého z nás, případně skrytého myslitele.


Tento projekt vznikl za podpory Hradního institutu pro potírání levičáckých dogmat (HIPPLT) a Zeleného institutu pro milovníky přírody a harmonie (ZIPMPAH).


(Při hledání odpovědí doporučuji stránky typu Google.com)


Stochastische Musik


Ivan Floreš
Projekt s názvem Stochastische Musik vychází z první elektronicky generované poezie Stochastische Texte, jejíž autorem je Theo Lutz (http://www.stuttgarter-schule.de/lutz_schule_en.htm). Při tvorbě Stochastische Musik byla použita první věta z vygenerovaného textu Stochastische Texte. Posloupnost slov určuje dobu kdy zazní tón, funguje to tedy jako velmi jednoduchý sekvencer, přičemž délka slova určuje výšku tónu (čím delší slovo, tím vyšší frekvence). Projekt však není fixně vázán na Stochastische Texte. Jako vstup lze použít jakákoliv slova, výňatky z literatury apod. Projekt byl vytvořen pomocí programu Pure data, je k dispozici volně ke tažení a lze jej libovolně upravovat či vylepšovat dle vlastní potřeby.


Hamlet v kódech


Bohdan Fridrich


Zápis textu To Be Or Not To Be do čárového kódu a qr kódů. Dílo je demonstrací "kódovosti" jazyka. Jazyk jako nositel informace popisuje okolní realitu, naši zkušenost - liší se tak od vizualizace, která pomocí tvarů nebo barev může působit přímo na naše pudy. Jakási "síla" textu není dána textem jako takovým, ale autorovou schopností vyvolávat v nás emoce např. pomocí symbolů. Text lze tedy bezztrátově převádět do jiných kódovacích formátů. Hamleta jsem zvolil z několika důvodů. Chtěl jsem všeobecně známé dílo (neodvádí tak příliš pozornost od výsledné vizualizace) a zároveň dílo, které je známé právě pro svoji "sílu". Můj přepis tak přenáší text do formy, která je člověku nečitelná, ruší původní obsah a nabízí nový pohled na dílo, to vše při zachování kompletní původní informace. Nadpis (vpravo nahoře) je tvořen čárovým kódem (verze code 128), tělo qr kódem (po 4 verších, poslední čtverec 3 verše) a barevné panely jsem přidal jako estetizující složku (podobně jako v psané básni funguje rým nebo eufonie).

Umberto Eco vs. Oulipo


Dušana Nuošková, Eva Fraňová


Najskôr si vyber jedno video

 1. Umberto Eco vs. Oulipo
 2. Umberto Eco vs. Oulipo
 3. Umberto Eco vs. Oulipo
 4. Umberto Eco vs. Oulipo
 5. Umberto Eco vs. Oulipo
 6. Umberto Eco vs. Oulipo
 7. Umberto Eco vs. Oulipo


Dielo spája dva rôzne prístupy k tvorbe literatúry, a to matematický prístup literárneho zoskupenia Oulipo a sémiotický prístup Umberta Eca v diele Meno ruže. Tak ako neobmedzené možnosti čítania znakov v Ecovom románe nabádajú čitateľa k novým myšlienkam a záverom, aj matematické vzorce pri písaní skupiny Oulipo posúvajú pomocou obmedzení myslenie a tvorbu.


Pomocou online Oulipo generátoru sme pretvorili 7 rôznych verzií úryvku z filmu Meno Ruže (N+7 bol jeden zo vzorcov, ktorý Oulipo použili pri svojej tvorbe).


Otvorenosť digitálneho prostredia a možnosti postprodukcie umožnili nahradiť podstatné mená v pôvodnom dialógu slovami z online audio slovníka. Divák má možnosť sa rozhodnúť pre "svoju" verziu vygenerovaného oulipo-dialógu z diela Meno ruže.


Pod a mezi


Zdeněk Záhora
Dílo je syntézou zvukových, vizuálních a textových složek. Páteří díla je jednoduchý strukturovaný text, minimalistická báseň o třech částech. Slova a motivy z textu jsou nadále vodítkem k výběru obrazové (google search) a zvukové složky (freesound.org). Digitální prostředí a způsoby vyhledávání pomocí tagů jsou v tomto díle využity jako metoda tvorby. Definitivní výběr a kompletizace materiálů však podléha otevřené improvizaci. Dílo využívá strategie kultury remixu, ne však ke zmnožení či nadstavbě původního materiálu, ale k vytvoření odlišného obsahu. Cílem díla není podat explicitní příběh, ale poskytnout dostatečný prostor "Pod a mezi" (strukturami) ke kontemplaci, a zároveň nastínit kritický postoj k technooptimismu.

Slovní mrak Domu umění mesta Brna


David Šmehlík


Slovná mrak má tvar loga Domu umění města Brna, je složen ze slov vyskytujících se na http://www.dum-umeni.cz/cz/clanek/o_dome_umeni. Čím větší slovo, tím vyšší výskyt, slova je/na/nebo/atp. jsou vyhozena. K vytvoření díla byla použita volně dostupná služba tagxed, ve které si může každý vygenerovat svůj "cloud", se svým textem, vlastními barvami, fontem a tvarem. Využívá silverlight, dá se vyexportovat i jako obrázek.

QR Witkin


David Šmehlík


Na pozadí skenovatelného qr kódu, který obsahuje bližší informace o díle a jeho autorovi (včetně weblinku), lze rozpoznat samo popisované dilo.